D5W 100 cc Injection

฿20.00

รหัสสินค้า: LQ-D5W-100ML หมวดหมู่: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

Share from This to your

D5W 100 cc Injection

ในทางการแพทย์จะใช้น้ำเกลือเพื่อประโยชน์ด้านการรักษาผู้ป่วยหลายด้าน เช่น
ผู้ที่อาเจียนอย่างหนัก จนทำให้เกิดภาวะขาดน้ำ
ผู้ที่มีอาการท้องเดิน
ผู้ที่มีมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องอดอาหารก่อนเข้ารับการผ่าตัด
ผู้ที่เสียเลือดมากจนเกิดภาวะช็อก เป็นลม หมดสติ
ผู้ที่ไม่สามารถรับประทานอาหารและน้ำตามปกติได้
ผู้ป่วยที่ต้องใช้สารน้ำเป็นทางผ่านก่อนส่งยาเข้าสู่กระแสเลือดทำให้ง่ายต่อการฉีดยา โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเจ็บตัวหลายๆ ครั้ง
ใช้เป็นอาหารทดแทน

ข้อควรระมัดระวังในการใช้น้ำเกลือ
แม้น้ำเกลือจะมีความปลอดภัย ทว่ามีระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน ซึ่งจะแบ่งประเภทการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในช่วงนั้นๆ

ตามหลักการแพทย์ น้ำเกลือเป็นตัวช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วย และบรรเทาอาการบางอย่าง แต่ในการใช้งานจะต้องใช้อย่างระมัดระวังโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้