microchip

Share from This to your

คลิก! เพื่อส่งข้อมูลการฝังไมโครชิพ

Insert Data Microchip

 

 

Microchip DATA for animal ข้อมูลไมโครชิพสำหรับสัตว์
No. Microchip No. Name species breed Date Hospital Name
ลำดับที่ เลขไมโครชิพ ชื่อสัตว์ ชนิด พันธุ์ วันที่ฝัง ชื่อสถานพยาบาล
210118  764017317001940 จิงจิง  เมียแคท 2021-01-17 คลินิกคุณจอมรักษาสัตว์