Ethy alcohol 95 % แอลกอออล์ 95%

฿250.00

คำอธิบาย

Share from This to your

Ethyl alcohol 95 % แอลกอออล์ 95%

ใช้เป็น ส่วนทำละลาย ยา และ ใช้เป็นสารตั้งต้น ในการประกอบสูตรยา รวมถึง ใช้เป็นตัวทำละลายในการ ฆ่าเชื้อ  ปลอดภัย เป็น medical grade

บรรจุ แกลลอนละ 5 ลิตร